09125153410

مشاوره و اخذ ایزو 22000

مشاوره و اخذ ایزو 22000

مشاوره ایزو 22000 از مهم ترین خدماتی است که توسط مهندسین مشاور بامداد نوین البرز انجام میپذیرد.

استاندارد ایزو 22000 چیست ؟

مشاوره استاندارد iso 22000 برای صنایع غذایی است که در سال 2018 توسط سازمان ایزو منتشر شده است. با استقرار این استاندارد در زنجیره تأمین مواد غذایی، توانایی کنترل خطرات ایمنی غذا جهت اطمینان از غذای سالم افزایش پیدا می کند. آخرین ویرایش مشاوره ایزو 22000 مربوط به سال 2018 است که به وسیله کمیته فنی ISO تدوین شده است. در واقع این استاندارد با ارزیابی احتمال خطرات و ایجاد سیستم کنترل مدیریت مواد غذایی، در فرآیند تولید از قبیل تهیه مواد اولیه، تولید، عرضه و مصرف از کاهش کیفیت مواد غذایی جلوگیری بعمل آورد.

کاربرد پیاده سازی گواهینامه ایزو 22000 چیست؟

استاندارد HACCP و به دنبال آن استاندارد ایزو 22000 استانداردهای مهمی هستند که برای هر شرکت به منظور تشخیص خطراط مربوط و همچنین برای مدیریت موثر این مخاطرات ناشی از دیدگاه ایمنی مواد غذائی و یا به منظور ایجاد ارزش افزوده در شرکت، تهیه شده اند. گواهینامه این دو استاندارد، شرکت را از آزمایشات کنترل کیفی پرهزینه و زمان برگذشته به سمت تفکر پیشگیرانه حرکت می دهد. این استاندارد منجر می گردد تا شما با استقرار سیستمی نظامند بتوانید تمام جنبه های زنجیره غذائی را از خرید مواد اولیه تا محصولی که به دست مصرف کننده میرسد را تحت کنترل قرار دهد.

اخذ گواهینامه ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی است که برای سازمان ها ازجمله کوچک و بزرگ و برای تمام شرکتهای تولیدی که در فرایند زنجیره تامین هستند استفاده میگردد . معمولا این شرکتها شامل سازمان های فرآوری حبوبات، انبار غذامواد بسته بندی، افزودنی های خوراکی و محتویات غذایی، تجهیزات فرآوری غذا، استفاده میگردد.

مزایای استاندارد ایزو 22000

مزایای استاندارد ایزو 22000

  1. این استاندارد هماهنگ با استاندارد HACCP است
  2. اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی غذا ISO22000
  3. کاربردی در تمام سازمان ها ی موجود در زنجیره غذایی
  4. یک استاندارد بین المللی که مورد قول تمامی کشورها میباشد
  5. تمام الزامات استانداردهای ایمنی غذایی را تحت پوشش قرار میدهد
  6. الزامات این استاندارد کامل مشخص و برای تمامی سازمانها میباشد
  7. هماهنگ با سایر سیستم های مدیریت مشاوره ایزو 9001 و مشاوره ایزو 45000 است
  8. کاهش احتمال خطرات در زنجیره تامین مواد غذایی

بندهای استاندارد ISO 22000

1- حوزه
2- منابع اصلی
3- اصطلاحات و تعاریف
4- محیط سازمانی
4-1- درک سازمان و محیط آن
4-2- درک نیازها و انتظارات ذی نفعان
4-3- تعیین دامنه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
4-4- سیستم مدیریت کیفیت ایمنی مواد غذایی
5- رهبری
5-1- تعهد و رهبری
5-2- خط مشی
5-3- نقش سازمانی، مسئولیت ها و اختیارات
6- برنامه ریزی
6-1- اقدامات مرتبط با چالش ها و فرصت ها
6-2- اهداف سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
6-3- برنامه ریزی تغییرات
7- پشتیبانی
7-1- منابع
7-2- شایستگی
7-3- آگاهی
7-4- ارتباطات
7-5- مستند سازی
8- عملیات
8-1- برنامه ریزی و کنترل عملیات
8-2- برنامه های پیش نیازی
8-3- سیستم قابل ردیابی
8-4- آمادگی و پاسخ به مسائل اضطراری
8-5- کنترل خطرات
8-6- به روزرسانی اطلاعات مربوط به PRP ها و برنامه کنترل خطر
8-7- کنترل پایش و اندازه گیری
8-8- تاییدات مرتبط با PRP ها و برنامه های کنترل خطر
8-9- کنترل عدم مطابقت محصول و فرآیند
9- ارزیابی عملکرد
9-1- پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
9-2- ممیزی داخلی
9-3- بازنگری مدیریت
10- بهبود
10-1- عدم انطباق و اقدام اصلاحی
10-2- بهبود مستمر
10-3- بروزرسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ایزو 22000

2-4- ساختار مستندات سيستم كيفيت

ساختار مستندات سيستم مديريت كيفيت درشرکتها به صورت زير تعيين شده است:

سطح یک : نظامنامه كيفيت و ایمنی غذا Manual

در سطح اول مستندات ، نظامنامه کیفیت و ایمنی غذایی است که در آن خط مشی ( جهت گیری کلی شرکت ) در قبال کیفیت و ایمنی غذایی ، مسوولیتهای و اختیارات و روابط بین سازمانی تشریح شده است . این نظامنامه توسط مجموعه اي از روشهاي اجرايي با توجه به نيازمنديهاي استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و سیستم HACCP که در شرکت ها کاربرد دارند و طراحي شده اند، پشتيباني ميگردد و در هر كدام از روشهاي اجرايي ( درصورت نياز ) به دستورالعملهاي كاري كه به جزئيات امور اختصاص دارد، اشاره ميشود. همچنین خلاصه ای از چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای مختلف ، بیان شده است.

سطح دو : روشهاي اجرايي كيفيت Procedure

در این سطح از مستندات ، روشهای اجرایی قرار دارند که فعالیتهای بخشهای شرکت را در استقرار و چگونگی برآورده شدن هر یک از سیستم های مدیریت کیفیت QMS و سیستم HACCP در آنها به تفصیل شرح داده شده است.

سطح سه : دستورالعملهاي كاري Workinstruction

دستورالعمل های کاری در سطح سوم از مدارک و مستندات قرار دارند که هر کدام جزئیات نحوه انجام فعالیت خاصی در شرکت را شرح می دهد . این دستورالعمل های در جاهایی تدوین شده اند که عدم حضور آنها ، باعث ایجاد خلل در سیستم مدیریت کیفیت و سیستم HACCP شود.

سطح چهار : فرمها، مستندات، استانداردها و مدارک برون سازمانیForm  Document

در این سطح از فرمها و مدارک و مستدات روزمره ای مانند قرارداد و تمامی اطلاعات لازم که برای انجام تولید با کیفیت مطلوب لازم است ، قرار داد. این سطح شامل ، فرمها ، جداول کاری ، برنامه ها ، استانداردها ، نقشه ها ، نمودارها و سوابق و هر نوع داده ای است که بصورت روزمره از آنها در سیستم مدیریت کیفیت و سیستم HACCP بکار برده می شود.

کلیه مدارک و مستندات و داده های رایانه ای مربوط به سیستم مدیریت کیفیت و سیستم HACCP از جمله مدارک برون سازمانی مانند استاندارهای روز و راهنمای استفاده از تجهیزات ، فرمولاسیون ، نقشه ها و طرح  های HACCP، از نقطه نظر تایید ، تصویب ، صدور ، توزیع و به روز بودن نسخه جاری و در دسترس بودن جهت استفاده کاربران  جمع آوری و عدم استفاده از مدارک خارج از رده ، انجام تغییرات و صدور مجدد و نیز کد مدرک ، تحت کنترل دقیق قرار می گیرند. بمنظور انجام تغییرات در مدارک از همان مرجع اولیه که بازنگری اولیه را به انجام رسانده است جهت بازنگری و تصویب آن استفاده می شود.

با توجه به نقش حیاتی مدارک و سوابقی مانند سوابق ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت ، تغییرات سیستماتیک در سیستم مدیریت کیفیت و سیستم HACCP   جهت نشان دادن تطابق مستمر و موثر با نیازمندیهای آنها در شرکت و نیز کسب تجربه از آنچه انجام شده ، نگهداری و بایگانی صحیح سوابق به نحو مناسب انجام می شود.

در شرایط قراردادی در صورتیکه که نیازمندی مشخص شده ای وجود داشته باشد می توان بخشی از مدارک QMS و HACCP را بعنوان مدارک الحاقی به مشتری ارائه کرد .

کلیه مدارک و مستندات مطابق  (( روش اجرايي كنترل مدارك و مستندات )) تحت کنترل می باشند تمام تغييرات در مستندات سيستم مديريت كيفيت و سیستم HACCP مي بايست مطابق روشهاي اجرايي مربوطه و توسط افراد صاحب اختيار انجام پذيرد . نظامنامه توسط مدير عامل تاييد و يك نسخه از بيانيه خط مشي ذكر شده در نظامنامه توسط مدير عامل امضا و جهت حفظ تداوم اجراي اهداف توسط نماينده مديريت در كليه واحدها توزيع مي گردد.

همچنین كليه سوابق ناشي از اجراي فعاليتهاي سازمان مطابق با سيستم كيفيت و سیستم HACCP در قالب روش اجرایی سوابق كيفيت ثبت و ضبط ميشوند . اين سوابق به جهت فراهم آوردن شواهد انطباق عملكرد سازمان با الزامات از پيش تعيين شده و اجراي اثر بخش آنها برطبق روش اجرايي «كنترل سوابق كيفيت » تحت كنترل قرار ميگيرد. مطابق با اين­روش كليه سوابق درجدول سوابق كيفيت شناسايي شده، بصورت خوانا تهيه شده و به روشهاي مناسب و طي مدت زمان متناسب بانياز به مستندات نگهداري ميشوند و پس ازانقضای دوره نگهداري, سوابق بمدت يكسال در بايگاني راكد نگهداري شده و سپس  كليه سوابق كيفيتي و ایمنی غذایی كه  مدت نگهداري آنها در بايگاني  راكد منقضي  شده است ، با هماهنگي  مدیر تضمين  كيفيت ، معدوم و گزارشي از آن تهيه و در واحد تضمين كيفيت نگهداري مي شود.

اخذ و مشاوره ایزو 22000 در کرج

مشاوره و دریافت ایزو 22000 برای پیاده سازی این استاندارد در شرکت های مختلف لازم میباشد. گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را میتوانید از مشاوران گروه بامداد نوین البرز دریافت نمایید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید در بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

آخرین مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما